رییس کمیته آموزش، پژوهش و انتشارات انجمن متخصصان روابط عمومی