سخنران اولين كنفرانس بين المللی روابط‌عمومی در ايران