فرم نظر خواهی از شركت كنندگان در اولين كنفرانس بين المللی روابط عمومی در ايران