لوح فشرده از دهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران