نخستین نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های روابط عمومی ایران در مجلس