نخستین همایش بررسی نقش روابط عمومی در صنعت بانكداری