نقدی بر رفتارهای ارتباطی به اصطلاح طرفداران حکمرانی