نقدی بر مواضع رياكارانه برخی اعضای هيات موسس به اصطلاح خانه روابط عمومی