يازدهمين كنفرانس بين‌المللی روابط‌عمومی ايران در روزنامه شرق