گزارش برگزاری شانزدهمين كنفرانس بين المللی روابط عمومی ايران