گزارش برگزاری پنجمين رخداد ملی بررسی مسائل و چالش‌های روابط‌عمومی