گزارش کامل/ برگزاری شانزدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران