نظريه برجسته‌سازی

نظريه برجسته‌سازي تمرکز بر علوم اجتماعي و زمينه جديد تحقيقات رسانه‌هاي همگاني درباره اثرات اجتماعي و رواني تکنولوژي‌ها و وسايل…

7,000 تومان