آيلز، راجر اوژن

آيلز، راجر اوژن  سياستمداران، کارکنان و منتقدان رسانه‌ها، راجر اوژن آيلز را مؤثرترين مشاور سياسی و مدير رسانه‌ای محافظه‌کار در40…

5,000 تومان