محك‌زنی

محك‌زنی محك‌زنی ، يك فرآيند ‌ايجاد امتياز يا سنجش است كه با استفاده از آن می‌توان يك فعاليت روابط‌عمومی را…

6,000 تومان