آفريقای جنوبی، حرفه روابط‌عمومی

روابط‌عمومی در آفريقاي جنوبی طي 46 سال اخير به طور وسيعی گسترش پيدا کرده است. تماس كمی با كارگزاران يا…

13,000 تومان

تجربه روابط‌عمومی در آفريقا 

تجربه روابط‌عمومی‌در آفريقا  حرفه روابط‌عمومی در آفريقا، تنها در دو دهه اخير تحرک پيدا کرده است. همانند ساير مناطق دنيا،…

7,000 تومان