مخاطبان

 مخاطبان، گروه‌های مشخصی از مردمی هستند که با يک منفعت يا مشکل مشترک به يكديگر متصل می‌شوند. در روابط‌عمومی جديد،…

8,000 تومان

مسئوليت اجتماعی شرکت

مسئوليت اجتماعی شرکت “نتيجه خوب از كار خوب” ضرب المثل مسئوليت اجتماعی است. به نظر می‌رسد هميشه تقاضای بيشتر برای…

10,000 تومان