انتشارات برون‌سازمانی

انتشارات برون‌سازمانی نشريات برون‌سازمانی عبارتند از رسانه‌های توليد داخلی برای برقراری و ايجاد ارتباط يك شركت يا سازمان با مردم.…

6,000 تومان

ويرايش

ويرايش فعل ويرايش كردن در فرهنگ لغت آمريكايی هريتيج به زبان انگليسی چنين تعريف می‌شود:” 1- الف. آماده نمودن (اسناد…

4,000 تومان

پیشگامان روابط‌عمومی: فيليس برلو

فيليس برلو “فيليس هريت برلو” ، در زماني كه زن‌ها به طور گسترده‌ای در سطوح مديريتی بالاي سازمان‌ها حضور نداشتند،…

6,000 تومان

پیشگامان روابط‌عمومی: آن اچ. باركليو

آن اچ. باركليو “آن اچ. باركليو” (Ann H. Barkelew) به اين دليل كه يكي از بهترين متخصصان روابط‌عمومی است، در اين…

7,000 تومان