بازاريابی انگيزشی

بازاريابی انگيزشی  بازاريابی انگيزشی (انگيزه‌محوری) ، محصول يا شرکت را به انگيزه معنوی پيوند می‌دهد. اموالی كه به بنيادهای خيريه…

5,000 تومان