مطالعه موردی

مطالعه موردی مطالعه موردی ، روش تحقيقی کيفی و توصيفی است که شخص، سازمان يا رويدادی را با جزييات کامل…

6,000 تومان