بخش روابط‌عمومی

 بخش روابط‌عمومی‌يکی از واحدهای سازمان است که مسؤوليت روابط‌عمومی داخلی، خارجی يا هر دو را بر عهده دارد. اين بخش‌ها…

6,000 تومان

آژانس روابط‌عمومی  

 يک آژانس يا بنگاه روابط‌عمومی، شرکتی است که سازمان ديگری برای دريافت خدمات مشخصی آن را به خدمت می‌گيرد. در…

7,000 تومان

مناسبات بين مشتری و کارگزار

مناسبات بين مشتری و کارگزار مناسبات ميان مشتری و کارگزار ، وضع و حالتی از کنش متقابل ميان يک سازمان…

4,000 تومان

تجارت تلگرافی

تجارت تلگرافی تجارت تلگرافی شركتی است كه به طور خصوصی اداره می‌شود و خدماتی را به سرمايه گذاران و حرفه‌ای‌های…

4,000 تومان