کارزار/ فعاليت سازمان‌يافته

کارزار/ فعاليت سازمان‌يافته  کارزار يا فعاليت سازمان‌‌يافته (مبارزه/ کمپين)، طرح راهبردیِ مجموعه‌ای از پيام‌های ارسال‌شده برای يك يا چند گروه…

6,000 تومان