كميته اطلاعات عمومی

كميته اطلاعات عمومی  در بدو مشاركت ايالات متحده آمريکا در جنگ جهانی اول، وودرو ويلسون رييس جمهور، دستور اجرايی 2594…

7,000 تومان