كالاسازی اطلاعات

كالاسازی اطلاعات كالاسازی اطلاعات بدان معناست كه سازمان‌ها به دست آوردن اطلاعات و روابط‌عمومی خود را بر اقتصادی بودن تامين…

4,000 تومان