حل اختلاف

حل اختلاف اختلاف سهامداران و سازمان‌ها مستلزم توجه و نيازمند توانايی مديران روابط‌عمومی در حل مساله ‌است. دانشمندان روابط‌عمومی‌ پيشنهاد…

8,000 تومان