انگاره ‌شركت

انگاره ‌شركت مفهوم انگاره‌ شركت يكی از اساسی‌ترين ساختارهای نظری است كه در روابط‌عمومی مورد مطالعه قرار می‌گيرد. در واقع ارتباطات…

7,000 تومان