پیشگامان روابط‌عمومی: هارولد برسون

هارولد برسون “هارولد برسون” ، مؤسس و رييس برسون مارستلر يكی از بزرگترين شرکت‌های روابط‌عمومی در جهان، در سال ١٩٩٩…

6,000 تومان