دروازه‌بانان خبر

دروازه‌بانان خبر دروازه‌بانان خبر ، متخصصان حرفه‌ای ارتباطات هستند كه به كار گزينش اخبار اشتغال دارند. آنها پيام‌ها را پيش…

5,000 تومان

نظريه اقتضائی

نظريه اقتضائی نظريه اقتضائی يا ايجابی در روابط‌عمومی، يك عدسی دوربين براي ديدن‌ روابط‌عمومی‌‌به عنوان روش‌های واقع گرايانه و ريزه‌كاری‌های…

6,000 تومان