پیشگامان روابط‌عمومی: سام بلک

سام بلک به طور خلاصه “سام بلك” بريتانيايی، يكی از اولين کارشناسان جهانی است. به عنوان يكی از بنيانگذاران حرفه…

5,000 تومان