جنگ و روابط‌عمومی

  هنگامی‌كه كشورها وارد جنگ می‌شوند، ‌شهروندان آن‌ها نيز با آنان همراه می‌شوند. جنگاوری مدرن نيازمند منابع يك كشور و…

10,000 تومان

گزينش از ميان خود

گزينش از ميان خود همكاری در انتخاب، راهبردی است كه توسط نهادها يا سازمان‌های برجسته، براي پاسخ دادن و نهايتاً…

4,000 تومان