گفتار کوتاه

 هنگامی كه يک گزارش‌گر با شخصی براي يک گزارش خبری مصاحبه می‌کند، اغلب تنها بخش کوچکی از گفته فرد در…

4,000 تومان

افکار عمومی و رهبران افکار

  تعاريف مختلفی می‌توان برای افکار عمومی‌ارايه داد، اما بيشتر پژوهشگران توافق دارند که افکار عمومی‌مجموع عقايد افراد برگزيده‌ای است…

5,000 تومان

فرصت تصويری

فرصت تصويری يك راه برای سازمان‌ها در جلب توجه رسانه‌ها خلق فرصتی تصويری برای يك عكاس خبری است. يك تصوير…

4,000 تومان

بريده جرايد (بريده اخبار) و خدمات مربوط به آن

بريده جرايد (بريده اخبار) و خدمات مربوط به آن بريده جرايد يا بريده اخبار ، نسخه اصلی مقاله در مورد…

4,000 تومان