منافع

 سازمان‌ها برای حفظ موقعيت خود «به تامين مداوم منابع و چرخه پيوسته تعامل با محيطی که اين منابع را از…

6,000 تومان

نوشتن متن سخنرانی

 نوشتن متن سخنرانی در ساده‌ترين شکل خود به فرآيند آماده کردن يک سخنرانی گفته می‌شود. اين كار شامل تحليل موقعيت…

8,000 تومان

شبح نويسی (به نام شخص ديگری نوشتن)

شبح نويسی (به نام شخص ديگری نوشتن) شبح نويسی يعنی شخصی مطلبی را می‌نويسد و در مقابل پول يا مزد…

10,000 تومان

منشور اخلاقی حرفه روابط‌عمومی

منشور اخلاقی حرفه روابط‌عمومی منشور اخلاقی حرفه روابط‌عمومی ، بيانيه‌‌های منسجم تعهدات كاری، موازين، هنجارها و سلوك‌های اتخاذ شده توسط…

7,000 تومان

منشور اخلاقی

منشور اخلاقی منشور اخلاقی بيانيه رسمی‌رفتاری يا مجموعه ای از قوانين، استانداردها يا راهبردها برای رفتار صحيح اعضاست كه به…

6,000 تومان