منافع

 سازمان‌ها برای حفظ موقعيت خود «به تامين مداوم منابع و چرخه پيوسته تعامل با محيطی که اين منابع را از…

6,000 تومان

نوشتن متن سخنرانی

 نوشتن متن سخنرانی در ساده‌ترين شکل خود به فرآيند آماده کردن يک سخنرانی گفته می‌شود. اين كار شامل تحليل موقعيت…

8,000 تومان

نظريه گروه‌های ذينفع

 نظريه گروه‌های ذينفع پايه نظري برای كارگزاران روابط‌عمومی فراهم می‌نمايد تا درک آن‌ها از تاثير افراد, گروه‌ها و سازمان‌های خارجی…

7,000 تومان

منشور اخلاقی حرفه روابط‌عمومی

منشور اخلاقی حرفه روابط‌عمومی منشور اخلاقی حرفه روابط‌عمومی ، بيانيه‌‌های منسجم تعهدات كاری، موازين، هنجارها و سلوك‌های اتخاذ شده توسط…

7,000 تومان