نشان‌ها و جوایز ملی و بین المللی ما را ببینید

جایزه نطقی (دکتر حمید نطقی بنیانگذار روابط‌عمومی‌ایران)

اعتبارنامه متخصصان روابط‌عمومی‌(APR)

اسکار روابط‌عمومی

دیپلم افتخار

اسکار روابط‌عمومي

مدال روابط‌عمومي ایران

نشان عالی روابط‌عمومي ایران

مدال رویازی روابط‌عمومي ایران

جايزه ويژه سال روابط‌عمومي

مدير ارشد حامي روابط‌عمومي

مدير برتر روابط‌عمومي ایران

کارشناس برتر روابط‌عمومي ایران

جايزه ويژه سال روابط‌عمومي

مدير ارشد حامي روابط‌عمومي

مدير برتر روابط‌عمومي ایران

کارشناس برتر روابط‌عمومي ایران

جشنواره روابط ‌عمومی‌‌های برتر ایران