معادل‌سازی آگهی

معادل‌سازی آگهی هم ارزی يا معادل‌سازی آگهی شامل محاسبه ميزان پوشش رسانه‌ای روابط‌عمومی‌ است. به عبارت ديگر، اگر سازمان، مجبور…

4,000 تومان