پيشگامان روابط‌عمومی نوين

پيشگامان روابط‌عمومی‌نوين نشانه‌های زيادي حاكی از شروع روابط‌عمومی در قرن نوزدهم در ايالات متحده آمريكاست. تأثير رشد وسايل ارتباط جمعی،…

9,000 تومان