بيوگرافی/ شرح‌حال 

بيوگرافی/ شرح‌حال بيو مخفف بيوگرافی است. بيوها شرح‌حال‌های زندگی افرادی است كه نمايندگی يك سازمان يا موجوديت تجارتی را به…

4,000 تومان