مردان چهار دقيقه‌ای

مردان چهار دقيقه‌ای مردان چهاردقيقه‌ای در جنگ جهانی اول بخشی از کميته اطلاعات عمومی‌(CPI) بودند که در راستای متقاعد ساختن…

10,000 تومان

كميته اطلاعات عمومی

كميته اطلاعات عمومی  در بدو مشاركت ايالات متحده آمريکا در جنگ جهانی اول، وودرو ويلسون رييس جمهور، دستور اجرايی 2594…

7,000 تومان