کنفدراسيون اروپايی روابط‌عمومی

کنفدراسيون اروپايی روابط‌عمومی‌ پيمان همبستگی اروپا در روابط‌عمومی ‌برای آن است كه کارشناسان و دانشگاهيان روابط‌عمومی‌‌را گرد هم آورد و…

8,000 تومان