نو‌گرايی و پسانوگرايی

نو‌گرايی و پسانوگرايی ارايه تعريف دقيقی از نو‌گرايی و پسانو‌گرايی دشوار است – زيرا مورد اول گستره زمانی وسيعی را…

7,000 تومان

نظريه انتقادی

نظريه انتقادی نظريه انتقادی را می‌توان به دو صورت گسترده معنا كرد: معنای وسيع‌تر آن، دامنه وسيعی از رويکرد‌های فلسفي…

6,000 تومان

نظريه پيچيدگی و آشفتگی

نظريه پيچيدگی و آشفتگی علم، نظريه آشفتگی را به همراه روش‌های فنی به عنوان مطالعه رفتار دوره ای يا بی‌ثبات…

7,000 تومان