انحصاری نظارت شده

  انحصاری نظارت شده، سازمان‌هايی هستند که دارای حق قانونی كار در محيطی عاری از رقابت می‌باشند. امتياز کار بدين…

6,000 تومان

بخش دولتی

 بخش دولتی به عبارت ساده همان بخش غيرخصوصی جامعه می‌باشد. يا برعکس، بخش خصوصی، بخشی است که اساساً دولتی نيست.…

7,000 تومان

آيلز، راجر اوژن

آيلز، راجر اوژن  سياستمداران، کارکنان و منتقدان رسانه‌ها، راجر اوژن آيلز را مؤثرترين مشاور سياسی و مدير رسانه‌ای محافظه‌کار در40…

5,000 تومان