حرفه‌ نظريه بنياد

حرفه‌نظريه بنياد، حرفه روابط‌عمومی هدايت‌شده‌ای با تعميم‌های نظری است كه موقعيت‌های موجود نيازمند بررسی را روشن می‌نمايد؛ تصور می‌شد كه…

7,000 تومان

تئوری ارتباطات ميان فردی

تئوری ارتباطات ميان فردی  از نظر تاريخی روابط‌عمومی ارتباط نزديكی با ارتباطات گروهی داشته است و همچنين در بخشی تا…

7,000 تومان

بهترين طرز عمل

بهترين طرز عمل بهترين طرز عمل آنهايی هستند كه بتوانند به طور جهانی در روابط‌عمومی به كار روند با اين…

6,000 تومان