نظريه نشانه‌شناسی

 يكی از روندهای جديد در نظريه انتقادی، حركت به سوی ساختارگرايی و نشانه‌شناسی برای يافتن معانی در متون رسانه‌های گروهی…

15,000 تومان

انگاره ‌شركت

انگاره ‌شركت مفهوم انگاره‌ شركت يكی از اساسی‌ترين ساختارهای نظری است كه در روابط‌عمومی مورد مطالعه قرار می‌گيرد. در واقع ارتباطات…

7,000 تومان

کارزار/ فعاليت سازمان‌يافته

کارزار/ فعاليت سازمان‌يافته  کارزار يا فعاليت سازمان‌‌يافته (مبارزه/ کمپين)، طرح راهبردیِ مجموعه‌ای از پيام‌های ارسال‌شده برای يك يا چند گروه…

6,000 تومان